Racism, islamophobia etc. Rasizm, islamofobia itd.

Criticism of some ideology is not the same as hating or discrimination all the believers of it. It sounds so obvious but lot of people forget about that fact and overuse such a words as: racism, islaophobia etc. Misunderstanding of true meaning of this terms create a new problems which cannot be troubleshoot because of fear of being called “intolerant”.

Krytykowanie ideologii nie jest tożsame z nienawiścią lub dyskryminacją jej zwolenników. Wydaje się to być oczywiste ale wiele osób zapomina o tym fakcie i nadużywa takich słów jak: rasizm, islamofobia itd. Niezrozumienie prawdziwego znaczenia tych pojęć tworzy nowe problemy, których rozwiązanie staje się niemal niemożliwe z obawy przed posądzeniem o bycie “nietolerancyjnym”.

My favourite example: “-phobia”, phobia is a irrational fear, not critical views, not resonable doubt or anxiousness. If western society won’t understand it our future will be really upset and our posibilities of  self-protection blocked by political correctness.

Mój ulubiony przykład: “-fobia”, fobia jest irracjonalnym lękiem przed czymś, nie  krytycznym spojrzeniem, uzasadnioną obawą lub wątpliwością. Jeśli zachodnie społeczeństwo tego nie zrozumie nasza przyszłość będzie bardzo smutna a nasze możliwości obrony przed zagrożeniami stłumione przez poprawność polityczną.

Advertisements