Racism, islamophobia etc. Rasizm, islamofobia itd.

Criticism of some ideology is not the same as hating or discrimination all the believers of it. It sounds so obvious but lot of people forget about that fact and overuse such a words as: racism, islaophobia etc. Misunderstanding of true meaning of this terms create a new problems which cannot be troubleshoot because of fear of being called “intolerant”.

Krytykowanie ideologii nie jest tożsame z nienawiścią lub dyskryminacją jej zwolenników. Wydaje się to być oczywiste ale wiele osób zapomina o tym fakcie i nadużywa takich słów jak: rasizm, islamofobia itd. Niezrozumienie prawdziwego znaczenia tych pojęć tworzy nowe problemy, których rozwiązanie staje się niemal niemożliwe z obawy przed posądzeniem o bycie “nietolerancyjnym”.

My favourite example: “-phobia”, phobia is a irrational fear, not critical views, not resonable doubt or anxiousness. If western society won’t understand it our future will be really upset and our posibilities of  self-protection blocked by political correctness.

Mój ulubiony przykład: “-fobia”, fobia jest irracjonalnym lękiem przed czymś, nie  krytycznym spojrzeniem, uzasadnioną obawą lub wątpliwością. Jeśli zachodnie społeczeństwo tego nie zrozumie nasza przyszłość będzie bardzo smutna a nasze możliwości obrony przed zagrożeniami stłumione przez poprawność polityczną.

Advertisements

Why Poland doesn’t want “refugees”? Dlaczego Polska nie chce “uchodźców”?

 1. Terrorist attempt in Paris.
 2. Terrorist attempt in Brussels.
 3. Terrorist attempt in Berlin (death of polish driver Łukasz Urban).
 4. Terrorist attempt in London.
 5. Terrorist attempt in  Stockholm.
 6. Poland doesn’t like when Germany tells us what we have to do.

 7. We prefer Jesus than Muhammad.

 

 1. Zamach terrorystyczny w Paryżu.
 2. Zamach terrorystyczny w Brukseli.
 3. Zamach terrorystyczny w Berlinie (śmierć polskiego kierowcy Łukasza Urbana).
 4. Zamach terrorystyczny w Londynie.
 5. Zamach terrorystyczny w Sztokholmie.
 6. Polska nie lubi gdy Niemcy mówią nam, co mamy robić.

 7. Wolimy Jezusa od Mahometa.

Introduction Wprowadzenie

ForSmartPeopleBlog

Welcome on the page ForSmartPeropleBlog.

The name seems to be clear but I think it is always good to explain amd eliminate misunderstanding.

Nowadays it is so often to call someone smart only because of repeating mainstream views. I think that wisdom is not the same as political correctness which often enough use people’s fear, emotions against them. In the other hand being smart doesn’t mean rejection of rules and ethics. It’s not true that everybody lies. Truth really exist, smart person must find it.

I hope my articles will be interesting and useful, I live in Poland –  beautiful country having extremely complicated, sometimes tragic history so I know a lot about propaganda, manipulations, making society dumb  and consequences of them.

Witam na stronie ForSmartPeopleBlog.

Nazwa wydaje się jasna ale uważam że zawsze dobrze jest doprecyzować by uniknąć nieporozumień.

W dzisiejszych czasach często nazywa się kogoś mądrym wyłącznie ze względu na powtarzanie „ogólnie przyjętych” poglądów. Dla mnie mądrość nie jest tym samym co poprawność polityczna, wykorzystująca ludzki lęk, emocje przeciwko nim. Z drugiej strony bycie mądrym nie oznacza odrzucenia wszelkich zasad, etyki. Nieprawdą jest że wszyscy kłamią. Prawda istnieje i mądry człowiek musi ją odkryć.

Mam nadzieję że moje artykuły będą interesujące i użyteczne, mieszkam w Polsce – pięknym kraju ze skomplikowaną, momentami tragiczną historią i wiem sporo na temat propagandy, manipulacji, ogłupiania społeczeństwa oraz ich konsekwencji.

cropped-dsc_0244-kopia.jpg